forcemCERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL

Ponemos a su disposición Cursos de formación:

  • CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE MERCANCIAS Y VIAJEROS – CAP.

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE MERCANCIAS Y VIAJEROS – CAP

El Real .Decreto. 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (BOE nº 184, de 2 de agosto de 2007) establece una nueva formación obligatoria para determinados conductores profesionales.

CUALIFICACIONES QUE SE VAN IMPARTIR
  1. CUALIFICACIÓN INICIAL ORDINARIA, PARA LOS PERMISOS: C, C + E, C 1, C 1 + E Y D, D + E , D 1, D 1 + E de 280 horas.
  2. CUALIFICACIÓN INICIAL ACELERADA PARA LOS PERMISOS: C, C + E, C 1, C 1 + E Y D, D + E , D 1, D 1 + E de 140 horas.
  3. CUALIFICACIÓN ORDINARIA DE FORMACIÓN CONTINUA de 35 horas.
INFORMACION XERAL SOBRE O EXAMEN

Ao termo dos cursos de formación, as autoridades competentes someterán aos aspirantes á obtención da cualificación inicial, a un exame escrito ou oral.

O exame constará de 100 preguntas tipo «test», cada unha das cales contará con catro respostas alternativas, sobre o contido das materias incluídas na sección 1ª ou 2ª do apartado A) do anexo I do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo, segundo a clase de permisos de condución a que se refira, de xeito que 25 de tales preguntas se referirán aos obxectivos 1.4, 2.2 y 3.7 cando o programa do exame sexa o contido na sección 1ª do anexo I do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo, e aos obxectivos 1.4, 2.2 e 3.7 cando o programa do exame sexa o contido na sección 2ª do anexo I do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

O exame incluirá, en todo caso, polo menos unha pregunta relativa a cada un dos obxectivos enumerados na sección correspondente do apartado A) do anexo I do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

O tempo para a realización do exame non será inferior a 2 horas.
As respostas correctas se valorarán con 1 punto e as erroneamente contestadas se penalizarán con 0,5 puntos negativos. As preguntas non contestadas ou que conteñan máis dunha resposta non puntuarán positiva nin negativamente.

Para aprobar será necesario obter unha puntuación non inferior á metade do total de puntos posibles.

FORMACION INICIAL

Deberán realizar a formación inicial para acceder á profesión de condutor de determinados vehículos de transporte, todos aqueles condutores que obteñan os seguintes permisos de condución:

  1. Categorías D1, D1+E, D, D+E ou dun permiso recoñecido como equivalente, expedido despois do 11 de setembro de 2008.
  2. Categorías C1, C1+E, C, C+E ou dun permiso recoñecido como equivalente, expedido despois do 11 de setembro de 2009.

 

 


CURSO DE CAP DE CONTINUA DE MERCANCIAS Y VIAJEROS 
Curso de 35 horas

 

Información en el teléfono: 981.245.715


CAP INICIAL DE 140 HORAS ( CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA CONDUCTORES DE CAMIONES Y AUTOBUSES)
(HOMOLOGADOS POR TRANSPORTES)
MAÑANAS
HORARIO: 09.15 A 13.30
TARDES
HORARIO: 18:00 A 21:00
Nota: PARA ANOTARSE EN EL CURSO HAY QUE AVISAR 10 DíAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO.

Información en el teléfono: 981.245.715